Alles over sport logo

Inspanningen in Beeld

Het eerste deel van het monitorplan is ‘inspanningen in beeld’ en betreft halfjaarlijkse rapportages, waarmee de gepleegde inspanningen en voortgang in de implementatie van het Sportakkoord in beeld worden gebracht. Zoals bijvoorbeeld een overzichtskaart van alle gemeenten waar sportformateurs en bestedingsbudgetten zijn aangevraagd.

Sportlandschap op de foto

Het tweede onderdeel van de monitoring is het inhoudelijke deel, het ‘Sportlandschap op de foto’, waarbij de nadruk ligt op het volgen van indicatoren. Hierbij valt te denken aan de kernindicatoren Sport(akkoord)

Lerend beleid

Het derde onderdeel van de monitoring is functioneel voor het ‘lerend beleid’. De bedoeling is dat gedurende de uitvoering van het nationale en de lokale/regionale akkoorden regelmatig de vraag op tafel komt of de gestelde doelen en ambities nog actueel en goed zijn, en of het juiste wordt gedaan om de beoogde doelen te bereiken. Hieronder valt onder meer de Communities of Practice zoals deze is opgezet om de inspanningen op het gebied van de Buurtsportcoach te volgen

Resultaten

De resultaten van de verschillende monitoronderdelen zijn terug te vinden in de brieven voorafgaand aan de halfjaarlijkse Kameroverleggen sport, via de websites van kennispartners zoals RIVM, Mulier Instituut en Kenniscentrum Sport en via zelfstandige onderzoeksrapporten of verantwoordingsrapportages.