Alles over sport logo

Basisvoorwaarden en kaders sport- en beweegloketten

Het ondersteunen van sportaanbieders (hieronder verstaan we sportclubs en ondernemende sportaanbieders) werkt beter als aanbieders op één plek terechtkunnen met al hun vragen. We zetten daarom in op één lokaal herkenbaar sport- en beweegloket, van waaruit sportaanbieders toegang krijgen tot een breed ondersteuningsaanbod. Het uitgangspunt is dat het voor hen duidelijk is waar ze terechtkunnen. En dat de ondersteunende partijen ‘aan de achterkant’ gecoördineerd samenwerken. Hoe dit loket er per gemeente of regio uitziet, is voor een groot deel afhankelijk van de lokale situatie. Wel kunnen landelijke afspraken helpen bij de totstandkoming.

Drie basisvoorwaarden

Vanuit deze gedachte hanteren we drie basisvoorwaarden voor een goed functionerend lokaal sport- en beweegloket:

 • Meervoudige partijdigheid
  Het loket acteert vanuit ieders belang en is een duidelijk en eenduidig aanspreekpunt voor alle sportclubs en ondernemende sportaanbieders. Gedragen door alle partijen en namens alle partijen.
 • Regie
  Het loket is de plek waar alle ondersteuningsmogelijkheden samenkomen, waar financiële middelen worden gebundeld en waar horizontale afstemming plaatsvindt tussen alle ondersteuners en organisaties.
 • Kwaliteit
  Alle personen die namens het loket handelen, voldoen aan landelijk bepaalde kwaliteitsstandaarden.

Kaders

Om startende sport- en beweegloketten op weg te helpen, hebben we de basisvoorwaarden vertaald naar een aantal kaders om te komen tot een sport- en beweegloket. Deze kaders vind je hieronder.

Wanneer ben je een sport- en beweegloket?

Je bent een loket als:

 • je wordt gezien als regie- en coördinatiepunt in het werkgebied door ten minste:
  • sportaanbieders (of vertegenwoordigers van sportaanbieders, zoals een lokaal sportplatform)
  • gemeenten
  • sportbonden
  • sportbedrijven (indien aanwezig)
 • de aangesloten professionals proactief contact hebben met sportaanbieders;
 • je zicht hebt op en beslissingsbevoegdheid over:
  • uitvoeringsbudget voor ondersteuningsactiviteiten
  • services budgetten
  • overige gelden voor ondersteuning (bijvoorbeeld vanuit Rabo ClubSupport)
 • ondersteuners participeren in het kwaliteitszorgsysteem van Sport Professionals netwerk (SPN), Academie voor Sportkader (ASK), Kwaliteitsstructuur Sport (KSS) en Landelijke Academie Buurtsportcoaches (LAB);
 • je het gehele netwerk van ondersteuners en sportaanbieders in beeld hebt;
 • alle aangesloten partijen bijdragen aan het delen van data en kennis;
 • het werkgebied is afgestemd met sportbonden en omliggende gemeenten;
 • je beschikt over:
  • een overzicht van sportaanbieders, ondersteuners, relevante organisaties, participerende sportbonden, sportplatformen in het werkgebied.
  • een intentieverklaring van alle betrokken partijen.

Hoe werkt een sport- en beweegloket?

Een goed functionerend loket:

 • heeft regelmatig en proactief contact met alle sportclubs en ondernemende sportaanbieders in het werkgebied;
 • is ingericht op delen van kennis en informatie, het leveren van diensten en het toewijzen van gelden voor en aan sportaanbieders;
 • zorgt voor open en transparante besluitvorming op het gebied van ondersteuning, waarbij het kiezen van de best passende ondersteuning bij de hulpvraag altijd het uitgangspunt is;
 • faciliteert het op regelmatige basis samenbrengen van het lokale sportnetwerk om kennisdeling tussen sportaanbieders, gemeenten, sportbedrijven en ondersteuners te stimuleren. Dit doet het loket samen met het sportplatform (of sportraad en kerngroep);
 • haalt relevante lokale data en informatie over sportaanbieders op. Dit wordt waar mogelijk beschikbaar gesteld aan relevante stakeholders, zoals ondersteunings- en belangenorganisaties;
 • werkt samen met andere loketten, met name op het gebied van kennisuitwisseling;
 • stimuleert samenwerking:
  • tussen sportaanbieders onderling
  • tussen sportaanbieders en andere organisaties
  • tussen ondersteuners
  • met andere domeinen, zoals zorg, welzijn en het bedrijfsleven.

Aan de slag!

Meer weten over deze basisvoorwaarden en kaders? Of wil je aan de slag met het opstarten van een lokaal sport- en beweegloket? Neem dan contact op met het landelijke projectteam via sportloket@nocnsf.nl.