Alles over sport logo

Het thema maatschappelijke waarde van topsport heeft als streven om de maatschappelijke waarde van topsport te vergroten. Om dit te realiseren wordt ingezet op de volgende vier opgaven:

  • meer aandacht voor maatschappelijk verantwoord presteren
  • behoud en verrijking van waardevolle topsportprestaties
  • betere benutting van het platform topsport voor maatschappelijke doelen 
  • vergroten van de zichtbaarheid en bereik van topsport

In onderstaande video wordt uitgelegd hoe deze vier opgaven bijdragen aan het vergroten van de maatschappelijke waarde van topsport. Daarmee wordt tegelijkertijd ingezet op versterking van het fundament van de sport, groei van het bereik van sport én meer betekenis van sport. Dit maakt en houdt topsport aantrekkelijk voor lokale en landelijke partijen om zich hieraan te verbinden en zo wordt het draagvlak om (blijvend) te investeren in topsport vergroot.

Strategisch kader 2032

Het Strategisch kader topsport 2032 bevat een geactualiseerde en gezamenlijke visie op topsport, met een uitwerking hoe de partners daar vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid invulling aan gaan geven. Centraal in dit kader staan de 4 opgaven om de maatschappelijke waarde van topsport te vergroten. In de strategische uitwerking staan 4 pijlers centraal:

Daarnaast wordt er een sterkere verbinding gemaakt met de breedtesport en wordt actiever de samenwerking met lokale en regionale partijen opgezocht, voornamelijk rondom de topteamsportcompetities en talentontwikkeling.

In de eerste helft van 2023 wordt het strategisch kader uitgewerkt met concrete initiatieven, definitief gemaakt en hier gepubliceerd.

Waartoe nodigen we lokale partijen uit?

Een topclub met wedstrijden in een sterke teamsportcompetitie biedt vele voordelen voor de gemeente en de regio. De topclub en zijn spelers vormen een rolmodel voor de jeugd en versterken het gevoel van verbinding en trots van de inwoners. Ook zorgt de topclub in een sterke teamsportcompetitie voor meer bezoekers aan de gemeente, creëert de topclub media-aandacht en vergroot het de binding met het lokale bedrijfsleven.  

De gemeente kan de topclub ondersteunen in de kwaliteitsverhoging die voor een sterke teamsportcompetitie nodig is. Door te onderzoeken welke topclubs de potentie hebben om aan een sterke competitie deel te nemen en in overleg te treden met de sportbonden van deze topclubs, kan er in samenwerking met andere gemeenten een schaalsprong in de competities worden gemaakt. Samen kan worden ingezet op deskundigheidsbevordering bij topclubs, het versterken van de competitie en het zichtbaar maken van de sport in de regio. 

Concrete ideeën:

  • Werk samen met topclubs en bonden om en sterke competities te identificeren in uw gemeente. 
  • Bevorder de deskundigheid bij clubs en draag zo in samenwerking met andere topclubs en gemeenten bij aan een sterke nationale competitie.  
  • Help topclubs hun zichtbaarheid te verbeteren door middel van evenementen en de inzet van social media. 
  • Stimuleer de samenwerking met hogescholen en universiteiten voor innovatie en kennisontwikkeling.

Ondersteunende kennis en voorbeelden

Wil je meer weten over het thema en/of ben je op zoek naar goede voorbeelden kijk dan ook eens naar onderstaande projecten: