Alles over sport logo

Publicatie vernieuwde werkplan Sportakkoord II

De afgelopen periode is hard gewerkt aan het verfijnen van het werkplan binnen het
Sportakkoord II. Op de zes thema’s van het sportakkoord zijn diverse opgaven verder
uitgewerkt met diverse stakeholders uit de sport. Vanaf nu is deze aanvulling op het
Sportakkoord II op hoofdlijnen beschikbaar op www.sportakkoord.nl.

Aan de hand van de methode Outcome Mapping zijn ze voor de verschillende opgaven in
Sportakkoord in kaart gebracht welke veranderstrategie centraal staat en wie daar welke
bijdrage voor moet leveren. Dit is in 2023 nader uitgewerkt tot concrete afspraken.

Inclusie en diversiteit

Binnen het thema inclusie en diversiteit is er verdere uitwerking geweest op de
onderwerpen sociale toegankelijkheid (opgave 3) en praktische toegankelijkheid (opgave 4)
vergroten. Een van de concrete doelen is dat de partners van het Sportakkoord zich, met alle
betrokken stakeholders, committeren aan de missie ‘Sporten en bewegen voor mensen met
een handicap is vanzelfsprekend in 2030!’.

Sociaal veilige sport

Ook binnen sociaal veilige sport zijn twee opgaven verder uitgewerkt: Versterken van de
keten voor sociale veiligheid (inclusief extra ondersteunende infrastructuur rondom sociale
veiligheid). Het merendeel van de sportaanbieders zorgt ervoor dat mensen die
grensoverschrijdend gedrag waarnemen of ondervinden weten bij wie ze zich veilig kunnen
melden en heeft interne procedures om hier opvolging aan te geven. Sportaanbieders weten
welke vervolgstappen ze dienen te ondernemen en welke instanties ze moeten inschakelen
bij (ernstige) incidenten.

Vitale Sportaanbieders

In deze nieuwe versie van het werkplan voor vitale aanbieders is er onder meer aandacht
voor de versterking van de uitvoeringskracht, bijvoorbeeld op het gebied van
arbeidsmarktbeleid. Daarnaast moet er lokaal een betere match tussen vraag en aanbod
zijn, door innovatiever aanbod te creëren wat past bij de doelgroep.

Vaardig in bewegen

Voor de jongste jeugd (0-4) moet bewegen, spelen en/of sporten vanzelfsprekend zijn. Deze
opgave (13) dient bij te dragen aan dit doel, onder meer door kennis en lokale
samenwerking. Om kinderen (4-12 jaar) enthousiast te krijgen en houden voor sport, is het
van belang dat ze zich op vroege leeftijd breed kunnen oriënteren. In aanvulling op opgave
10, motorische ontwikkeling en veelzijdig bewegen, is opgave 14, betere kansen voor
kinderen om sporten en bewegen te ontdekken, uitgewerkt. Via deze opgave moeten
kinderen zowel via het (naschools) onderwijs als via de sportsector zelf in aanraking met
meerdere typen sportaanbod komen.

Ruimte voor sport en bewegen

Binnen de opgave 16 wordt gewerkt aan de verdere versterking een beweegvriendelijke
omgeving, onder meer door het ontwikkelen van een gedeelde en gedragen visie en waarde
van een beweegvriendelijke omgeving.

Maatschappelijke waarde van topsport

Op het thema van maatschappelijke waarde van topsport is onder meer het strategisch
kader topsport 2032 ontwikkeld. De opgaven uit dit thema zijn verwerkt in het werkplan.

Benieuwd hoe deze opgave bijdragen aan de ambitie van Sportakkoord II om sporten en
bewegen van iedereen in Nederland vanzelfsprekend onderdeel van het leven te maken?


public
nieuwsbericht