Alles over sport logo

Rijksgeld voor lokale sportformateur

Voor de totstandkoming van lokale/regionale sportakkoorden wordt budget beschikbaar gesteld voor procesbegeleiders, de zogenaamde ‘sportformateur’. Gemeenten kunnen namens de lokale partijen budget aanvragen (€ 15.000,- per gemeente) om een procesbegeleider in te huren.

Sportformateurs

Een flink aantal sportformateurs is aan de slag geweest om samen met partners op lokaal niveau ambities te formuleren voor een sterke, duurzame en toegankelijke sport- en beweegsector. Dat heeft geleid tot lokale sportakkoorden ondertekend door betrokken partijen, met een richtinggevend toekomstbeeld en praktisch uitvoerbare maatregelen.

Lokale data

Het gebruik van lokale data en gegevens zorgt ervoor dat sportakkoorden beter verankerd worden in de kennis over maatschappelijke ontwikkelingen die relevant zijn voor sport en bewegen. Het kennis consortium bestaande uit RIVM, Mulier Instituut, VSG, Kenniscentrum Sport en NOC*NSF helpt daarbij, door ontsluiting van data en instrumenten.