Alles over sport logo

Wat spreken we als landelijke partners af?

Groepen mensen die niet of weinig sporten en bewegen, zoals mensen met een laag
inkomen, lage opleiding, of een handicap, gaan dit ook niet snel vanzelf doen. De
komende tijd richten we ons in het Sportakkoord ten eerste op het wegnemen
van financiële, sociale en praktische belemmeringen.

Die opgaven zijn niet anders dan in het vorige Sportakkoord, de manier waarop we er
aan gaan werken wel. Waar we als partners voorheen vooral afspraken hadden over
gedeelde principes rondom dit thema en veel verschillende activiteiten ondernamen,
brengen we nu meer focus aan en gaan we werken vanuit een gezamenlijke strategie op
deze opgaven

Nieuw is dat we actieve toeleiding naar passend sportaanbod als een essentiële opgave
zien om kansengelijkheid te bevorderen. We maken afspraken met sportkoepels,
bonden, brancheverenigingen en maatschappelijke organisaties over ieders
verantwoordelijkheden hierbij en we zetten vaker functionarissen uit de Brede Regeling
Combinatiefuncties (BRC) in om de toeleiding te organiseren of te realiseren.

Met het thema Inclusie en diversiteit werken we vooral aan het vergroten van het directe
bereik, door aanbod passend en toegankelijk te maken en meer mensen hiermee te
verleiden, en zo de kansengelijkheid om te kunnen sporten te vergroten. In de verbinding met sociale veiligheid (sociale drempels) en toegankelijkheid van
sportaccommodaties (praktische drempels) werken we met dit thema ook aan het
versterken van het fundament. Inzetten op het vergroten van de sociale toegankelijkheid
heeft een effect op de zichtbaarheid van de betekenis van sport:
meer mensen voelen zich welkom, veilig en ervaren wat sport betekent.

Waartoe nodigen we lokale partijen uit?

Het is nodig dat gemeenten kiezen voor een proactieve aanpak rondom inclusie en
diversiteit, en om te zorgen voor samenwerking tussen sport en andere relevante
domeinen. We vragen aan gemeenten om meer duidelijkheid te creëren over de
beschikbare ondersteuning voor mensen met een laag inkomen en om inclusie en
diversiteit nadrukkelijk op de beleidsagenda te zetten.

Sportaanbieders sporen we aan om inclusie en diversiteit serieus te nemen en om te
bouwen aan een plek waar mensen zich welkom en thuis voelen, zodat ze er met plezier
kunnen sporten en van sport kunnen genieten. We verwachten van lokale partijen dat de
samenwerking wordt gezocht met landelijke en regionale partijen die expertise hebben
van bepaalde problematieken of bepaalde groepen mensen (bijvoorbeeld met een laag
inkomen, migratieachtergrond of een handicap) die belemmeringen ervaren om te
sporten.

Voorbeelden maatregelen / interventies / scholingen

Om aan bovenstaande ambities te werken geven we onderstaand een aantal voorbeelden van aanbod ihkv inclusief sporten en bewegen.

 • Sport en bewegen in het sociaal domein (masterclass)
  Met een methodische aanpak als basis worden gemeenten beleidsmatig ondersteund om sport en bewegen effectief en duurzaam te implementeren binnen het sociaal domein. Het resultaat van deze masterclass is het aanreiken van achtergrond en een aanpak voor een beleidsmatige verbinding tussen sport en bewegen en het sociaal domein.
 • Sporten en bewegen voor mensen met een beperking (e-learning)
  In deze opleiding leer je hoe mensen met een beperking (individueel) kunt doorgeleiden naar passend sport- of beweegaanbod. De opleiding is bestemd voor professionals in het sociaal domein die mensen met een beperking ondersteunen.
 • Aangepast sporten, hoe doe je dat? (workshop)
  Na afloop van deze introductie heb je inzicht over wie we het hebben en door filmpjes en goede voorbeelden weet je hoe je kan starten om passend sport- en beweegaanbod op te zetten voor mensen met een beperking.
 • Oldstars (interventie: erkend)
  Oldstars biedt passend sportaanbod voor ouderen, een andere vorm van bewegen in een ouderenvriendelijke sportomgeving. Naast Walking voetbal introduceert Oldstars nieuwe 3 aangepast spelvormen voor 55-plussers. ( walking hockey, tennis, walking handball en walking basketball).
 • Samenwerking 50plus Sport (verenigingstraject)
  In een sessie worden verenigingen ondersteund om 50plussport succesvol aan te pakken door het aangaan van samenwerking. Het organiseren van sportactiviteiten die aansluiten bij de wensen van en het bereiken van 50-plussers vraagt om verbindingen met terreinen zoals welzijn, zorg en ouderenorganisaties.
 • Toegankelijkheid sportaccommodaties (keurmerk)
  Via een app of de website worden sportaccommodaties getest op toegankelijkheid. Deze toegankelijkheid wordt inzichtelijk gemaakt en gekoppeld aan het sportaanbod vindbaar via Uniek Sporten om zo de drempel tot het vinden van een nieuwe sport te verlagen
 • Toegang tot sport en cultuur voor kinderen en jongeren uit een kansarme omgeving
  (financiële maatregel) De contributie/ het lesgeld en benodigde attributen worden betaald voor kinderen en jongeren die iets aan sport en cultuur willen doen. Hiermee wordt mogelijk gemaakt dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld toch kunnen deelnemen aan sport- en cultuuractiviteiten.
 • All together challenge (challenge)
  De All together challenge daagt sporters en vereniging uit om in actie te komen en de regenboogband te dragen of de challenge te doen.
 • Sportgemeente van het jaar (verkiezing)
  Vereniging Sport en Gemeenten, sportkoepel NOCNSF en VNG organiseren de titelstrijd ‘Sportgemeente van het Jaar’. Alle Nederlandse gemeenten worden uitgedaagd om mee te dingen naar de titel ‘Sportgemeente van het jaar’ en de prijs voor het ‘Beste Initiatief ’.
 • Life Goals Methodiek (Maatschappelijke sportcoach, sessies, monitoring en festivals)
  De Life Goals Methodiek bestaat uit vier pijlers:
  • maatschappelijke sportcoach, verantwoordelijk voor het organiseren en uitvoeren van sportaanbod.
  • sessies, waarin de deelnemers leren over kernwaarden uit de sport die ook gelden in het dagelijks leven.
  • monitoring, de resultaten van de deelnemers worden gemonitord.
  • festivals, deelnemers van het programma sporten met elkaar, waarbij ontmoeting en verbinding centraal staat.
 • Werkatelier sport bewegen en sociaal domein
  Om u te helpen bij uw lokale strategie en een concrete invulling van beleid.. Het werkatelier staat vooral in het teken van interactie, (ideeën)uitwisseling en van elkaar leren rondom de centrale vraag: hoe concreet invulling te geven aan het beter benutten van de kracht van sport in het sociaal domein, in aansluiting op de lokale situatie.

Is er meer?

Voor meer inspiratie wat betreft aanbod kan je o.a. terecht bij onderstaande databases.

Ondersteunende kennis en goede voorbeelden

Wil je meer weten over het thema en/of ben je op zoek naar goede voorbeelden, kijk dan ook eens op onderstaande online platforms:

Vragen?

Wanneer je een vraag hebt over dit document en/of hulp kan gebruiken bij te maken keuzes, neem dan contact op met de helpdesk van de Vereniging Sport en Gemeenten via
sportakkoorden@sportengemeenten.nl of 070-3738055.

De inhoud van dit document is samengesteld door Kenniscentrum Sport in samenwerking met VWS, VSG, NOC*NSF en samenwerkingspartijen van het Sportakkoord.